Stadgar och ordningsregler

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra. Därför har Stockholms stad godkänt följande allmänna ordningsföreskrifter. Den enskilda koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så visar sig vara nödvändigt eller lämpligt.

1.    Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, ca 10-15 kvadratmeter . Grillning är tillåtet på området men ej annan matlagning. Matrester och annat avfall tas självklart med hem.

2.     Spaljéer för växter och liknande skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.

3.     Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande.

4.     Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångarna mellan olika lotter och mellan lotterna. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

5.     Bränning av avfall från lotten får inte ske under tiden 15 maj – 30 september och under den tillåtna tiden endast då den kan ske utan att förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

6.     Vattnet är en stor utgift för föreningen. Vattna aldrig i direkt solsken.85-90 % av vattnet dunstar direkt. Vattna på kvällen eller tidig morgon. Ingen vattning får ske mellan 11.00-17.00. När du vattnar: vattna ordentligt och sällan. Vattnet skall långt ned i jorden så att det stannar.  Ytlig bevattning gör att rötterna söker sig uppåt och torkar fortare. Luckra jorden ofta, så blir avdunstningen mindre. Vid vattning skall de vattenposter som finns inom området användas. Vattenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare, får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

7.     Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad utanför lotten.

8.     Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december.

9.     Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har givit skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

10.   Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten

FÖRENINGEN STORSTOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

Senaste kommentarer

13.10 | 16:49

Hej Danuta, gå in på Hur blir jag medlem och Intresseanmälan o...

13.10 | 16:48

Hej Susan, gå in på Hur blir jag medlem och Intresseanmälan i ...

13.10 | 16:43

Hej Anna, jag svarar dig på din mailadress. Hälsningar Eva

13.10 | 09:27

Hej. Jag har stått i kö i några år nu. Hur ser mina chanser ut att få en lott hos...